حامد طاهرخانی

حامد طاهرخانی

مدرس آواز سنتی ، صدا سازی و سه تار

مدیر آموزشگاه موسیقی آبنوس
دبیر کانون موسیقی دانشگاه تهران
سابقه ی تدریس آواز سنتی از سال 1391 در آموشگاه های موسیقی
مدرس آواز سنتی در دنشگاه تهران
سابقه ی اجراهای کنسرت در سالن  وزارت کشور ، تالار وحدت و ...